Gegharot waterfall

Gegharot waterfall is located 12 km west of Aragats village. The waterfall appeared on the Gegharot tributary of the Kasagh river. The height is 3000 meters above sea level. The cold waters of the Gegharot waterfall come from the crater of Mount Aragats and fall from a height of 25 meters.

Gegharot Waterfall, Aragats

It is included in the list of hydrographic natural monuments of the Republic of Armenia.

Գեղարոտի ջրվեժը գտնվում է Արագած գյուղից 12 կմ արևմուտք։ Ջրվեժն առաջացել է Քասաղ գետի Գեղարոտ վտակի վրա։ Բարձրությունը ծովի մակերևույթից 3000 մետր է։ Գեղարոտի ջրվեժի սառնորակ ջրերը գալիս են Արագած լեռան խառնարանից և գահավիժում են 25 մետր բարձրությունից:

Այն ընդգրկված է ՀՀ բնության ջրագրական հուշարձանների ցանկում:

Story by Tigran Varag | June 28, 2021